image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลการปฎิบัติงาน

เมษายน 4, 2559 | เกี่ยวกับเรา

งานจัดที่ดิน

สรุปแผนและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรม หน่วยนับ แผนงาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละของแผนงาน
ผลผลิตที่ 1 เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1. จัดที่ดินทำกิน
- สำรวจรังวัด ไร่ 1,768 3,267.97 184.84
- สอบสวนสิทธิ ราย 180 309 261.86
2. จัดที่ดินชุมชน ชุมชน
- สำรวจรังวัด แปลง 543 530 97.61
- สอบสวนสิทธิ ราย 543 453 83.43

3. ปรับปรุงแผนที่รายแปลงให้เป็นมาตรฐาน ไร่ 14,303 13,927 97.37
4. สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ไร่ 26,520 39,938 150.60
5. งานตรวจสอบสารบบที่ดิน
- ตรวจสอบเอกสาร แปลง - - -
- สแกนเอกสาร แปลง 12,987 15,403 118.60
6. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ไร่ 400 400 100
 
 
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ
สร้างมูลค่าที่ดินทำกิน
1. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
- คปจ ราย 4 4 100
- อสปก ราย 24 24 100
- ผู้แทนสหกรณ์ ราย 14 14 100
2. การพัฒนารายพื้นที่ (อำเภอทุ่งเสลี่ยม)
โครงการนิคมอ้อย แห่ง 1 1 100
3. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
 
- หลุกสูตรเกษตรกรยั่งยืน ราย 50 50 100
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
- วิสหกิจชุมชน ราย 195 196 100.51
- ไตรภาคี ราย 435 454 104.31
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ แห่ง 4 4 100
- ขยายองค์ความรู้ ราย 320 322 100.63
6. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ตำบล 7 7 100
 

 
ราย
1,050
1,271
121.05
7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
 
 
- โครงการสายใยรัก
ราย
24
43
179.17
- ปลูกหญ้าแฝก
กล้า
30,000
30,000
100
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ครั้ง
4
4
100
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โรงเรียน
3
3
100
8. โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง
ราย
39
39
100
9. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์หัตกรรมพื้นบ้าน
ราย
15
15
100

10. บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
 
 
 
 
- สินเชื่อรายบุคคล
ล้านบาท
9
6.22
69.11
- สถาบันเกษตรกร
ล้านบาท
9
9
100
11. จัดเก็บรายได้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
ล้านบาท
21.40
10.30
48.13

ที่ดินของรัฐ

..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

งานพัฒนาพื้นที่

ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
 
กม.
ก่อสร้างตลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ
 
กม.
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
- อ่างเก็บน้ำและฝาย
 
แห่ง
- บ่อบาดาล
 
แห่ง
- สระเก็บน้ำ
 
แห่ง
แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
 
 
- สระเก็บน้ำ
 
แห่ง

- บ่อบาดาล
 
แห่ง
- บ่อน้ำตื้น
 
แห่ง
จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
 
สหกรณ์

 

..... ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554