image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

มิถุนายน 25, 2563 | เกี่ยวกับเรา

นายสมัยพรหมคุณพ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2522
นายสมบูรณ์แขวงโสภาพ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2528
นายสุรศักดิ์วนชยางกูรพ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2529
นายสมบูรณ์แขวงโสภาพ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2530
นายเทพฤทธิ์อนุพันธ์พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533
นายสมบูรณ์แขวงโสภาพ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
นายวิเชียรไกยสวนพ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540
เรือโทปรีชาเชื้อนเคนทร์พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2540
นายฉลองมณีโชติพ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542
นายดิเรกนุชชมพ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2547
นายบพิตรอมราภิบาลพ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552
นายดุสิตบุญพิทักษ์พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
นายทองสุขวงศ์วรรณไพศาลพ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557
นายปัญจ์ธนม่วงมีพ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
นายวิชาญสมศรีพ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
นายวันชัยสินทรัพย์พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562
นางสาวพจนันท์กองมากพ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565
นายดำรงค์ไชยโยพ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน