image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง

พฤษภาคม 19, 2566 | ภาพข่าว

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ณ วัดบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นายดำรงค์ ไชยโย พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมโครงการงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นของอำเภอศรีสำโรง ตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เดือน 1 ผลงาน และมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดบูทให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สุโขทัย ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐ

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย