image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เขต 17 รอบที่ 1 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

มีนาคม 22, 2566 | ภาพข่าว

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เขต 17 รอบที่ 1 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.สุโขทัย

โดยผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.สุโขทัย พบว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด มีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างรอการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตร สมาชิกของชุมชนกสิกรรมธรรมชาติบ้านวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลวังตระคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้รวมตัวกันเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแถมพ่วงด้วยการเลี้ยงด้วงมะพร้าวเพื่อส่งออกไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกา จนสามารถสร้างรายได้อย่างงดงามพอเพียงใช้จ่ายในครอบครัวหลังว่างเว้นจากการทำนา เพราะในพื้นที่ทำนาได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

นอกจากนั้นแล้วการสามัคคีรวมตัวดังกล่าวสามารถทำให้ผู้นำกลุ่มสามารถนำพากลุ่มชุมชนกสิกรรมธรรมขาติบ้านวังไทร จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกสิกรรมธรรมชาติบ้านวังไทร มีนายอนุสรณ์ มีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังตระคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกลุ่มฯ

โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งจากภาครัฐในหลายหน่วยงานและภาคเอกชนบางส่วนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จนทำให้ผลผลิตมีมาตรฐานการส่งออกและมีตลาดรองรับอย่างการส่งออกไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย
 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด