image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

พฤศจิกายน 22, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางชั้น 4 จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางสาวพัชรอร  วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด