image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจุรีภรณ์ กลัดวัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจิราภรณ์ โก๋ยอมร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอาคม สำเภา

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายไพโรจน์ ครองยุติ

คนงานรายวัน

นางสาวสุดา บุญประสบ

พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวพรชนิษฐ์ จตุทอง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

นายวรทัศน์ สังฆะมณี

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายวรสมรรถ คุณารักษ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายสมพร รอดช่วง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ิดิน

นางสาวกุลธิดา ฤกษ์ใหญ่

เจ้าหน้าที่สารบบที่ดิน

นางสาวปณิชา สร้อยสังข์

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวอรวรรณ รอดช่วง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวสายฝน นิลดำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผอ.กลุ่มการเงินฯ

นางศศิธร ยืนยง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวเย็นจิตร์ รักษดรุณ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (พนักงานกองทุน)

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวกรกนก ยอดเอียด

นิติกรปฏิบัติการ ผอ.กลุ่มกฎหมาย

นายธนัตถ์ จันทร์เพชร

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวนิภาภรณ์ เคี้ยวแก้ว

นิติกร (พนักงานราชการ)

นางสาวสุธิมา ภาสะเตมีย์

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นาย..--ว่าง-- ..

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นาย--ว่าง-- -

นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน

นายจิรยุทธ์ ทองแก้วกุล

นายช่างสำรวจ