image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 24, 2563 | หน้าเว็บ

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด

 1. นายสืบศิลป์ โกวิทางกูร พ.ศ. 2536 – 2536
 2. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ พ.ศ. 2536 – 2541
 3. นายปรีชา ตัณฑเกษม พ.ศ. 2541 – 2544
 4. นายประทีป สุขสันติ์ พ.ศ. 2544 – 2547
 5. นายสุวิชช์ รวมสุวรรณ พ.ศ. 2547 – 2552
 6. นายสัมฤทธิ์ ผาณิบุศย์ พ.ศ. 2552 – 2554
 7. นางสาวนนทชา อินทาปัจกรวรา พ.ศ. 2554 – 2555
 8. นายน้อมชัย คลี่ฉายา พ.ศ. 2555 – 2556
 9. นางสาวนนทชา อินทาปัจกรวรา พ.ศ. 2556 – 2557
 10. นายมงคล แพนเกาะ พ.ศ. 2557 – 2558
 11. นายลักษณ์ แก้วมณี พ.ศ. 2559 – 2560
 12. นายศิโรจน์ ไมตรีจิต พ.ศ. 2560 - 2561
 13. นายปรีชา ลิ้มถวิล  พ.ศ. 2561 - 2563
 14. นายธเนตร พารา พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ
ล่าสุด