image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (ส.ป.ก.ระนอง) ที่ตั้ง :7/19 ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ :077-823985,077-823236,077-823535
โทรสาร :077-823236
E-mail :ranong@alro.go.th

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน อีเมล์
ฝ่ายบริหารทั่วไป 077-823235 1897 -
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน 077-826716 1896 -
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ 077-813476 - -
กลุ่มกฎหมาย 077-823985 - -
กลุ่มงานช่างและแผนที่ 077-813476 - -
พิกัดที่ตั้ง ส.ป.ก ระนอง

แบบฟอร์มติดต่อเรา