image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 24, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (ส.ป.ก.ระนอง) ได้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2532 ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้นสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่มีผลบังคับใช้ฉบับแรกในจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2536

 

 

 

 

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด