image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางรักษ์หทัยรัตน์ เมทนีกรชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(หัวหน้าฝ่ายบริหาร)

นางสาวอรนิช แสนโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวปาริชาติ ศรีปราชญ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาวกุลรุจี ธาตุวิสัย

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายพรวิศิษฎ์ จินตนาวงษ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายกฤษณะ หีมล๊ะ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวนิตยา ทวีสิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ผอ.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์)

นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา สมจรรยา

นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางขวัญใจ พจนี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุพัตรา พรหมมา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มกฎหมาย

นาย- ว่าง -

นิติกรชำนาญการ

นาย- ว่าง -

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาว- ว่าง -

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายเชวงศักดิ์ อะปะมาตร

นายช่างสำรวจอาวุโส ผอ.กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายเฉลิมชนม์ ออกสุข

นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน

นายว่าง -

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นาย- ว่าง -

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางกัณฑ์กานต์ กิตติคงพิศุทธิ์

เจ้าหน้าที่สารบบที่ดิน

นางสาวชุติมา นิยมสุข

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวอชิรญาณ์ ประสมสิน

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวมนัสสิริกานต์ พงศ์วิริยะพันธ์

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวปิยดา แมมขุนทด

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสุวรรณี ห้อยี้

เจ้าพนักงานธุรการ (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวอริศรา ผลบุญสืบ

เจ้าพนักงานธุรการ (จ้างเหมาบริการ)

นางมะลิ แสนสุข

พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)

นายพนม สีเยี่ยม

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายมานพ โสภา

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)