image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงาน

พฤศจิกายน 29, 2563 | http://www.sanook.com/

นายพิสุทธิ์  ปัญจเดโช

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

 1. นายกิตติ  นุตาลัย                   พ.ศ. 2519 - 2523
 2. นายชัยวิทย์  สุขเพิ่ม                พ.ศ. 2523 - 2531
 3. นายกำธร  พุ่มสวัสดิ์                พ.ศ. 2531 - 2534
 4. นายวีระ  อุบลชลเขตต์             พ.ศ. 2534 - 2536
 5. ม.ร.ว.วรชัย  ศุขสวัสดิ์              พ.ศ. 2536 - 2540
 6. นายอารี  อิงคะวณิช                พ.ศ. 2540 - 2542
 7. นายพีระเดช  โรจนะสิริ            พ.ศ. 2542 - 2546
 8. ม.ร.ว.วรชัย  ศุขสวัสดิ์              พ.ศ. 2546 - 2548
 9. นายโอภาษ  กะปุกนาก            พ.ศ. 2548 - 2551
 10. นางสาวศิวพร  หทัยเศรษฐ์        พ.ศ. 2551 - 2552
 11. นายไพบูลย์  พุฒนาค               พ.ศ. 2552 - 2557
 12. นายวิทยา  ขยันยิ่ง                  พ.ศ. 2557 - 2560
 13. นางรวงทิพย์  วิเชยละ              พ.ศ. 2560 - 2560
 14. นางสาวฆนีรส  โพธิ์เจริญ          พ.ศ. 2561 - 2561
 15. นางสุภา  อินทปัชฌาย์             พ.ศ. 2562 - 2563
 16. นางสาวปิยะลักษณ์  มูลธิยะ      พ.ศ. 2563 - 2564
 17. นายพิสุทธิ์  ปัญจเดโช              พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด