image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระ ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

ธันวาคม 16, 2565 | ภาพข่าว