image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี นำสินค้าและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายในงานกาชาดประจำปี 2565

ธันวาคม 14, 2565 | ภาพข่าว