image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 48 ปี
ป้ายกำกับ
ล่าสุด