image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี นำเกษตรกรศึกษาดูงานและจัดฝึกอบรม ในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีนาคม 10, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด