image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ธันวาคม 22, 2565 | ภาพข่าว