image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมศูนย์บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มกราคม 14, 2566 | ภาพข่าว