image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมศูนย์บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กุมภาพันธ์ 17, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด