image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 9

มกราคม 24, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด