image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรม “ส.ป.ก. และ อ.ต.ก. ร่วมใจ ส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรและประชาชน” ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2566

ธันวาคม 25, 2565 | ภาพข่าว