image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

          สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระบุว่า "การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. ดำเนินกานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม
 2.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร
 3.  ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 4.  งานยานพาหนะและสถานที่
 5.  บริหารจัดการงานพัสดุ และทะเบียนสินทรัพย์
 6.  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 7.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 1.  ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 2.  งานจัดหาที่ดิน ของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 3.  การคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดิน
 4. จัดทำแผนงานและงบประมาณ การรายงายผลการดำเนินงาน
 5.  ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
 6.  งานระบบสารเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 7.  งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
 8.  วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 9.  งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน
 10. งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนรวมถึงสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
 11. วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ
 12.  ดำเนินการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรการผลิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน
 13.  ประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรส่วนท้อนถิ่น และองค์กรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
 14.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

 1.  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชีและการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินงบประมาณ)
 2.  ปฏิบัติเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ
 3.  งานบริหารงบประมาณตามที่กำหนดไว้
 4.  ปฏิบัติงานระบบบริหารหารเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติ
 6.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

 1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
 2.  ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 3.  งานนิติกรสัญญา
 4. . ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
 5.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
 6.  งานสอบสวนสิทธิ
 7.  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ
 8.  ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้าน สาธารณูปโภค และ อื่น ๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตลอดจน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 9.  งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 10.  งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 11.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

 1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชนเพื่อนนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 2.  ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์ เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 3.  สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิและจัดทำเอกสารสิทธิ
 4.  รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมสารบบแผนที่และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
 5.  สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย
 6.  ตรวจสอบระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานอื่น
 7.  สำรวจ รังวัด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
 8.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย