image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์

"องค์การด้านการบริการจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวติ เกษตรกร สู่ความผาสุก"

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก.
  2.  เพิ่มศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อเกษตรกรรม
  3.  พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความยั่งยืน
  4.  การสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  5.  พัฒนาองค์การให้ทันสมัย

เป้าประสงค์

  1. การบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
  2.  การเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
  3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
  4.  การเพิ่มศักยภาพการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  5.  การพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพสูงในการปฏิบัติราชการ รองรับการให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมี ประสิทธิผล