image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

ประวัติ ส.ป.ก.จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.ป.ก.เพชรบูรณ์) เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ตามมาตรา 11 ความว่า "เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้วให้จัดตั้ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนั้น สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” โดยพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศให้อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2521 ดังนั้น ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ จึงก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2521

ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ได้รับมอบพื้นที่ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรมจากกรมป่าไม้เพื่อนำมำเนินการตามกระบวนการปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 9 อำเภอ จาก 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง มีพื้นที่กำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 26 โครงการ ประกอบด้วย

 1. ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง(F) อำเภอวังโป่ง,อำเภอชนแดน,อำเภอบึงสามพัน
 2. ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง (T) วังโป่ง ชนแดน บึงสามพัน
 3. ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง (E) อำเภอวังโป่ง,อำเภอชนแดน,อำเภอบึงสามพัน
 4. .ที่จำแนก ฯ ป่าน้ำหนาว (แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2) อำเภอหล่มเก่า
 5. ที่จำแนก ฯ ป่าหมายเลข 22 (แปลงที่ 3 - 7) อำเภอเมืองฯ อำเภอหนองไผ่
 6. ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ (A) อำเภอวิเชียรบุรี
 7. ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ (E) อำเภอศรีเทพ,อำเภอวิเชียรบุรี,อำเภอบึงสามพัน,อำเภอหนองไผ่
 8. ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก (A) อำเภอศรีเทพ
 9. ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย (E) อำเภอบึงสามพัน หน่องไผ่ ศรีเทพ วิเชียร์บุรี
 10. ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมพู (E) อำเภอเมือง เขาค้อ
 11. ป่าโคกซำซาง (E) อำเภอหล่มเก่า
 12. ป่าตะเบาะ และป่าห้วยใหญ่ (E) อำเภอเมืองฯ
 13. ที่ป่าเขาโปลกหล่น (E) อำเภอหล่มสัก
 14. ป่าน้ำหนาว (E) หล่มเก่า น้ำหนาว
 15. ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ (E) อำเภอเมืองฯ
 16. ป่าลุ่มน้ำป่าสัก (E) หล่มเก่า น้ำหนาว
 17. ป่าห้วยน้ำโจน และป่าวังสาร (E) อำเภอเมืองฯ
 18. ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก (E) อำเภอหล่มสัก
 19. ป่าลำกง และป่าคลองตะโก (E) อำเภอหนองไผ่
 20. ที่จำแนก ฯ ป่าชนแดน (แปลงที่ 1, 2, 5 และ 7) อำเภอวังโป่ง,อำเภอชนแดน
 21. ที่จำแนก ฯ ป่าหมายเลข 10 (แปลงที่ 3, 11, 12 และ 13) อำเภอเมืองฯ,อำเภอศรีเทพ,อำเภอหนองไผ่,อำเภอวิเชียรบุรี,อำเภอหล่มสัก
 22. ที่จำแนก ฯ ป่าสองข้างถนนคชเสนี(แปลงที่1) อำเภอศรีเทพ,อำเภอวิเชียรบุรี,อำเภอบึงสามพัน,อำเภอหนองไผ่
 23. ที่จำแนก ฯ ป่าสองข้างถนนคชเสนีย์ (แปลงที่ 2) อำเภอศรีเทพ
 24. ที่จำแนกฯ ป่าที่จัดสรรผืนที่ 4 น้ำหนาว
 25. ที่สาธารณประโยชน์โคกโนนโคก อำเภอเมืองฯ
 26. ที่สาธารณประโยชน์หนองกระบก อำเภอวิเชียรบุรี

รวมพื้นที่ รับมอบจากกรมป่าไม้ 1,877,534 ไร่ พื้นที่กันออก 352,136.09 ไร่ พื้นที่ดำเนินการ 1,525397.91 ไร่ พื้นที่ดำเนินการจัดแล้ว เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,320,856 ไร่ พื้นที่ชุมชน 16,150 ไร่ พื้นที่ค้างจัด 188,391.91 ไร่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000 โทรศัพท์ 0-5672-0785 , 0-5672-0787 โทรสาร 0-5672-0786

Email: phetchabun@demo.alro.go.th ปัจจุบันนางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีข้าราชการ จำนวน,23 นาย ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 นาย และพนักงานราชการ 3 นาย