image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายธเนตร พารา

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุกัญญา ประวันเตา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศศิวิมล ปลั่งกลาง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสิริลักษณ์ แก้วรวม

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นาย-ว่าง- -ว่าง-

ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

นายชวลิต เนียมน้อย

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวปณิดา ดอกจันทร์

นักวิชาการปฏฺิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ เกษหอม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นาง-ว่าง- -

ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสายฝน จันทะคุณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพนิตตา สวัสดี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางพรรณทิพย์ ไชยรักษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสังวาลย์ คำเอื้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มกฎหมาย

นายพิเชษฐ์ พูนทองอินทร์

นิติกรชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มกฎหมาย

นางสาวอรอนงค์ กองวาจา

นิติกรชำนาญการ

นางสาวเบญจภรณ์ นำชัย

นิติกรปฎิบัติการ

นาง- ว่าง - -

นิติกรชำนาญการ/ปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายกษิดิ์พจน์ แสงเงิน

นายช่างสำราจอาวุโส ผอ.กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายสุรนาท ศิริเขต

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายไชยวัฒน์ คำรวย

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

นายยุทธศักดิ์ มั่นคงดี

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

นายนพปฎล กับรัมย์

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

นาย- ว่าง - -

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นายวีรพันธุ์ จำปาแดง

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวธนวรรณ คงแท้

พนักงานเก็บเอกสาร

พนักงานราชการ

นางสาวสุกัญญา พันตรีแสง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายเอกราช ทองรักษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวมัตติกา อินทปาสาน

นิติกร

นางสาวสนธยา สังเกตุดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)

นายอรรถพล มั่นคงดี

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

พนักงานกองทุน

นางสาวสาวิตรี วังคีรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางบุหงา สุรินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอาทิตยา เข็มทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายสมยศ บุญปัน

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายปิยพงษ์ อ่ำทอง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน โครงการแปลงใหญ่

นางสาวอรณีย์ นาคหลง

ลูกจ้างเหมาบริการด้านปฏิรูปที่ดิน (สารบบ)

นางสาวสมฤดี ศรีเมือง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ิดิน

นางสาววรชพร พิมทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางฤดี พิศวงค์

พนักงานทำความสะอาด

นายเฉลิมพล รายสันเทียะ

(พนักงานขับรถยนต์)