image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 19 รายการ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 14, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 19 รายการ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ดาวน์โหลด จัดซื้อวัสดุเกษตร.pdf