image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ยกเลิกการเรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 19 รายการ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

มิถุนายน 21, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง