image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

มกราคม 18, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

- แบบคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ส.ป.ก. สำหรับให้ประชาชนใช้ประกอบการยื่นคำขอหรือติดต่อ (เมนูเอกสารแนบด้านข้าง) โดยสามารถยื่นแบบคำขอมาที่ช่องทาง e-mail alro@alro.go.th

 - คำขอหรือการติดต่อที่จะยื่น ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะยื่นคำขอ หรือติดต่อ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐานประกอบ รวมถึงความประสงค์ที่จะให้ ส.ป.ก. หรือ ส.ป.ก. จังหวัด ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่

 - กรณีประสงค์จะสอบถามหรือขอรับการยืนยันจาก ส.ป.ก. หรือ ส.ป.ก. จังหวัด ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวัน และเวลาราชการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 0815

 - ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อ ส.ป.ก. หรือ เลขาธิการ ส.ป.ก. และ ส.ป.ก. จังหวัด หรือ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแล้ว ก็ได้

เอกสาร
ป้ายกำกับ