image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ปี 2566 ครั้งที่ 7

พฤษภาคม 19, 2566 | ภาพข่าว

  วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายธเนตร  พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ปี 2566 ครั้งที่ 7 ให้บริการเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการให้บริการดังนี้

  - รับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01  จำนวน  15  แปลง

  - ขอรับการ จัดที่ดินแทนที่ (กรณีถึงแก่ความตาย)  จำนวน   5  แปลง

  - ขอรับการ จัดที่ดินแทนที่ (กรณีสละสิทธิ)  จำนวน    1  แปลง

  - รังวัดตกสำรวจ  จำนวน    3  แปลง

  - ตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดิน  จำนวน    2  แปลง

  - ปรึกษาข้อกฎหมาย  จำนวน   11  แปลง

  - อื่น ๆ  จำนวน   4  แปลง 

        รวม           41  แปลง