image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566

เมษายน 12, 2566 | ภาพข่าว

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ นำโดย นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้มาติดต่อเข้าบริการ ส.ป.ก. เพชรบูรณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ผู้มารับบริการ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย