image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับการจัดที่ดินแล้ว ตามโครงการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอชนแดน

มีนาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.ป.ก.เพชรบูรณ์) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองการใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับการจัดที่ดินแล้ว ตามโครงการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอชนแดน

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชนแดน โดยมีนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธาน ซึ่งพิจารณาเห็นชอบข้อมูล

การทำประโยชน์ตามแบบรายงานการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 2 ตำบล ตำบลพุทธบาท และตำบลลาดแค จำนวน 50 หมู่บ้าน 6,546 แปลง เนื้อที่ประมาณ 113,676 ไร่