image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

มีนาคม 21, 2566 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายธเนตร  พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เข้าร่วมบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายชัชวาล เบญจสิริวงศ์) เป็นประธานฯ ส.ป.ก. เพชรบูรณ์ได้นำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ส.ป.ก. เกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 22 ราย