image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องที่เกษตรกรร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ

มีนาคม 21, 2566 | ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา 13.00 น. นายธเนตร  พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องที่เกษตรกรร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ โคงการอ่างเก็บน้ำคลองซับมะนาว ต.ยางงาม อ.หนองไผ่  โดยมี นายวิวัฒน์  ชายลม ปลัด อบต.ยางงาม เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ร้อง และผู้มีส่วนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมรับทราบปัญหา ในครั้งนี้