image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายอัครเดช เรียนหิน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอรอนงค์ เพชรมะดัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่าย)

นางวิลัยวรรณ สุภาคุณานนท์

เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวชัญญานุช ไชยโชติ

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

นางปรียาภรณ์ เพิ่มแสงสุขกุล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 508

นางหน่อย มุ่งคีมกลาง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1408

นายเถลิงศักดิ์ คุณขุนทด

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1409

นางสาวอรอุมา ลิยี่เก

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1407

นางนภสวรรณ อินทรกำแหง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสุดาวรรณ แสงมณี

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1411

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางอัศรา สายใหม่

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภารัตน์ สีทาหาร

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1413

นางสมพร สันติสกุลพงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1416

นางสาวอริญรดา อรรคเสริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญนภา เวชกามา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กลุ่มกฎหมาย

นางวิไลลักษณ์ บุตรดา

ผู้อำนวยการกลุ่ม นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายปรพรรดิ จินดาพันธ์

นิติกร ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1420

นายพงศ์ธณัช จันทร์เต็มดวง

นิติกร ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1419

นายกวี อุ้งเภา

นิติกร ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1418

นางสาวอุษา เล็กรัตน์

นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1421

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายปรีชา ประภานุกูล

ผู้อำนวยการกลุ่ม นายช่างสำรวจอาวุโส

นายประจวบ ร่มสุข

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1423

นายพรสวรรค์ วิชิต

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ี่ 1425

นายอนันต์ ชุ่มใจ

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 580

นายมานะ แก้วมะเริง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายวิศรุต วนิชพร

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายวีรภัทร มุ่งกล่อมกลาง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายทศพล พินิจพงษ์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

พนักงานราชการ

นางสาวจารุวรรณ เพชรมะดัน

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตำแหน่งเลขที่ 101

นางสาวสุภาพ อนุวุฒิ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตำแหน่งเลขที่ 207

นายนาท วิวิทชัย

นิติกร ตำแหน่งเลขที่ 102

นายอนุสรณ์ ผินงูเหลือม

พนักงานราชการ (นิติกร)

นางสาวงามศิริ กลิ่นบุญมา

นักจัดการงานทั่วไป

นายศักดิ์นรินทร์ บาตรโพธิ์

ผู้ช่วยช่าง​สำรวจ

พนักงานกองทุน

นางสาวเบญจวรรณ ดำเนินลอย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจรัสพร โนมขุนทด

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน