image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ส.ป.ก. : องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน  เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก.
 2. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก.เพื่อเกษตรกรรม
 3. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก.ให้ยั่งยืน
 4. การสนับสนุนเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 5. พัฒนาองค์การให้ทันสมัย

เป้าประสงค์ ส.ป.ก.

 1. การบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
 4. การเพิ่มศักยภาพการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 5. การพัฒนาองค์การเพื่อให้องค์การที่มีคุณภาพสูงในการปฏิบัติราชการ รองรับการให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิผล

ประเด็นแผนปฏิบัติการ ส.ป.ก.

 1. ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
 2. ด้านการเพิ่มศักยภาพพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน
 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 4. ด้านการสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม
 5. ด้านการพัฒนาองค์การ
ป้ายกำกับ
ล่าสุด