image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

            พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2518 มาตรา 11 ได้ตราไว้ว่า เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้นสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2520 เมื่อมีประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 41 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2520 กำหนดที่ดินท้องที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2520 เป็นต้นมา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด