image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด


1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด
2.ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด
3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและงานประชุม

2. งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม สถานที่จัดประชุม

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร

4. ประสานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5. งานยานพาหนะและสถานที่

6. บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน

7. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์ ของ ส.ป.ก.จังหวัด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์

8. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

1. ศึกษา ประสานงาน และบูรณาการ

2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) งานจัดหาที่ดิน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร

3. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน / ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลการสำรวจ / ตรวจสอบพื้นที่และติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน

4. งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน

5. ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

6. งานพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร ฯลฯ)

7. วิเคราะห์โครงการและจัดทำคำขอกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ

8. ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

9. ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

10. งานแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทองการเกษตร

11. งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงานการติดตามงานตามมติที่ประชุม

12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี/การจัดทำรายงานต่าง ๆ

3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

4. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System) : GFMIS

5. ดูแลตรวจสอบโครงการ (Feasibility) ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

กลุ่มกฎหมาย

1. ร่วมและประสานในการจัดหารที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

2. งานนิติกรรมสัญญา

3. ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

4. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

5. บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน

6. ดำเนินการสอบสวนสิทธิ และเจรจากระจายสิทธิ

7. พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

8. ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

กลุ่มงานช่างและแผนที่

1. สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำเอกสารสิทธิ และพัฒนาพื้นที่

2. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)

3.  จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน

4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด