image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางสาวประนอม ศรทิพย์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพิทยา นิโรจน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิชัย ชมภูมาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเกศสุดา คำกรฤาชา

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

นางสาวลินดา ภควา

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน

นายอรรถกร รัตนวงศา

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

นายพิทักษ์ ราชซุยแสน

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายสมศักดิ์ หินนนท์

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

นางสาวสุดสุดา หินนนท์

นางสาวสมุทร หินนนท์

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายภวัต ชื่นนอก

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

นายพงศกร กัลโยธิน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายวิสุทธิศักดิ์ สำโรงแสง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาววิจิตรา มณีเนตร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสุภีร์ อุทัยแสน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายนิติวัฒน์ เดสันเทียะ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวทิพวรรณ พิมพะนิตย์

จ้างเหมาบริการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายวุฒิชัย วงภาพ

จ้างเหมาบริการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวพัชราภรณ์ สีทัด

จ้างเหมาบริการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางกรรณิการ์ จันทร์ทอง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวอรรยณา ภควา

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุภัควีพร หงส์วงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวธิรดา เกตุวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวชนัญญา พันสีทา

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานกองทุน)

นายณรงค์ รักษาผล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (พนักงานกองทุน)

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวอรทัย จันดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายราเชน อริยะเดชช์

นิติกรชำนาญการ

นายชานวาทิก รินทราช

นิติกรชำนาญการ

นางสาวนุชนภา ผายพิมพ์

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย

นายชัยวัฒน์ พันสีทา

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายอนันต์ ชุ่มใจ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นายช่างสำรวจอาวุโส

นายวิศรุต กมลเลิศ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นางสาวจินตนา พาป้อ

นายช่างสำรวจ