image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

          สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ส.ป.ก.มหาสารคาม) เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๔ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอน ๑๐๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔ อันมีผลทำให้เป็นการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามความในมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมา

     ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุม ๑๑ อำเภอ ๔๗ ตำบล ที่ตั้ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๕ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ? ร้อยเอ็ด ตำบล แวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 043-777-645

 เว็บไซด์ http://www.alro.go.th/alro/alro_prov/index.jsp?provCode=42

ป้ายกำกับ
ล่าสุด