image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

         1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม

         1.2 งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ การประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม

สถานที่จัดประชุม

         1.3 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร

         1.4 ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

         1.5 งานยานพาหนะและสถานที่

         1.6 บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน

         1.7 ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ของ ส.ป.ก.จังหวัด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์

        1.8 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

        1.9 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

 2. กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

        2.1 ศึกษา ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

       2.2 งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร

       2.3 จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน/ ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่และติดตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน

       2.4 งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน

       2.5 ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

       2.6 งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรรุ่นใหม่ ยุวเกษตร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร

       2.7 ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

       2.8 ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

       2.9 งานแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทางการเกษตร

       2.10 งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงานการติดตามงานตามมติของที่ประชุม

      2.11 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

      3.1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)

      3.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี/การจัดทำรายงานต่างๆ

      3.3 งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

      3.4 ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System) : GFMIS

     3.5 ดูแลตรวจสอบโครงการ (Feasibility) ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

     3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มกฎหมาย

     4.1 ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

     4.2 งานนิติกรรมสัญญา

     4.3 ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

     4.4 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

     4.5 บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน

     4.6 ดำเนินการสอบสวนสิทธิ และเจรจากระจายสิทธิ

     4.7 พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

     4.8 ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

     4.9 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มงานช่างและแผนที่

      5.1 สำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำเอกสารสิทธิ และพัฒนาพื้นที่

      5.2 รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)     

      5.3 จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน

      5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ป้ายกำกับ