image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (คปจ.) ครั้งที่ 1/2565

กันยายน 16, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (คปจ.) ครั้งที่ 1/2565

                    วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (คปจ.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผลการประชุม คณะการรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการและค่าใช้จ่ายของ ส.ป.ก.มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) และรายงานแผนและผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการใน คปจ. รวมทั้งแจ้งระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอน หรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผุ้ได้รับที่ดิน พ.ศ.2564 เพื่อทราบด้วย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด