image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ

กุมภาพันธ์ 13, 2566 | การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ป้ายกำกับ