image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

กุมภาพันธ์ 13, 2566 | การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ป้ายกำกับ