image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายศุภชัย สงชู

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวันดี ม่อยภิ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางยุพา ตาไฝ

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางกมลรัตน์ ไชยนเรศ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน)

นางกชพร มั่นใจ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายชาญชัย มัจฉาวรานนท์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางธัญญาลักษณ์ ขัตติกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ผอ.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์)

เลขที่ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายอานัณย์ พันวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนภิสา สารคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นายบุญรุ่ง คำของ

นิติกรชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

เลขที่ว่าง -

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

เลขที่ว่าง -

นายช่างสำรวจชำนาญงาน : ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

เลขที่ว่าง -

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายชรินทร์ ตาไฝ

พนักงานขับรถยนต์

นางวิลัย ยอดคณิต

แม่บ้าน

นายณัฐกร สายชลศรีจินดา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพีรกานต์ ทิพาคำ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายถิ่งหลง แซ่พาน

พนักงานขับรถยนต์

นายชัยรัตน์ ศรีบัณฑิต

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายรักสว่าง ขยันงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวพรธิวา ชลธารเสาวรส

ช่างสำรวจ

นางสาวขนิษฐา สลอบแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววริษา วิทยาดีมาก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธนนันท์ วนาสินสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ปฏฺิรูปที่ดิน

นายณัฐพนธ์ ศิริพรสว่างเลิศ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายวรพล ศิริจิรนันท์

ช่างสำรวจ