image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 14, 2563 | หน้าเว็บ


 หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

       - ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด

       - ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด

       - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

        - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม

        - ดำเนินงานกี่ยวกับงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร

        - ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

        - งานยานพาหนะและสถานที่

        - บริหารจัดการงานพัสดุ และทะเบียนสินทรัพย์

        - งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

        - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

       - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชีและการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินงบประมาณ)

       - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ - งานบริหารงบประมาณตามที่กำหนดไว้

       - ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)

       - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติ

       - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

       - ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

       - งานจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน

       - การคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดิน

       - จัดทำแผนงานและงบประมาณ การรวยงานผลการดำเนินงาน

       - ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน

       - งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System)

       - งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

       - วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

       - งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน

       - งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

        - วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ

       - ดำเนินการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรการผลิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

       - ประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
       - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

       - ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

       - ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

       - งานนิติกรรมสัญญา - ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

        - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

        - งานสอบสวนสิทธิ

        - ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ

        - ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตลอดจนด้านทรัพยากรธรรมชาติ

        - งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

        - งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน

        - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

         - ร่วมประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน

       - ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์ เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน

        - สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิและจัดทำเอกสารสิทธิ

       - รวมรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมสารบบแผนที่และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map) - สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย

       - ตรวจสอบระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานอื่น

       - สำรวจ รังวัด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

       - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด