image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

พฤศจิกายน 14, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์
" องค์กรหลักด้านบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื่นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก"

พันธกิจ

   1. บริหารจัดการพื้นที่ ส.ป.ก.
   2. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อเกษตรกรรม
   3. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก ให้มีความยั่งยืน
   4. พัฒนาองค์การให้ทันสมัย
 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด