ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ กลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่เพื่อรังวัดชี้เเนว เขตแปลงที่ดิน ณ บ้านทุ่งแพม พิธีมอบกรรมสิทธิ์โค - กระบือ ให้แก่เกษตรกร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
สื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่
rss