image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย จำนวน 30 ราย ในพื้นที่ จำนวน 90 ไร่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานในขั้นที่ 1 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้แนวคิดและหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกรมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแปลงเกษตรกรรม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด