image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เมษายน 21, 2566 | ภาพข่าว

         เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารเอนกประสงค์วัดบ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๑ และอาคารเอนกประสงค์วัดบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของ ส.ป.ก. และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องเกษตรกร โดยการออกให้บริการแต่ละด้าน แก่เกษตรกรผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และเกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑)