image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่รังวัดแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

กุมภาพันธ์ 15, 2566 | ภาพข่าว

      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้กลุ่มงานช่างและแผนที่ 
ลงพื้นที่รังวัดแปลงที่ดินเกษตรกรรม ณ เขตปฏิรูปที่ดิน บ้านถ้ำลอด 
หมู่ที่ 1 ตำบล ถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน