image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่รังวัดกรณีแบ่งแปลงที่ดิน กรณีขออนุญาตใช้ที่ดิน และกรณีรังวัดสอบเขตกรณีพิพาทในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง

กุมภาพันธ์ 25, 2566 | ภาพข่าว

มื่อวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้กลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่ดำเนินการรังวัดกรณีแบ่งแปลงที่ดิน กรณีขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร และกรณีรังวัดสอบเขตในกรณีพิพาท ณ เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน 8 แปลง โดยมีนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ร่วมเดินทางลงพื้นที่เพื่อฝึกประสบการณ์ด้วย